Likemannsarbeid

1. Likemennene i Aniridi Norge

Foreningens likemenn utpekes av styret

Styret får forslag og/eller foreslår selv egnede kandidater. Styret har ansvar for å utpeke de kandidater som til enhver tid er best egnet.

Foreningen har 5 faste likemenn

  • en for barn fra nyfødt til og med førskolealder
  • en for barn i grunnskolealder
  • en for unge voksne fra videregående skole, høyere utdanning og arbeidsliv
  • en for voksne og eldre
  • en for medlemmer med syndromal Aniridi uavhengig av alder

Ved behov kan styret utpeke andre medlemmer også som likemenn.

Oppgaver:

Henvendelser kommer ofte til foreningens leder. Disse henvises videre av styrets leder eller annen som tar imot en henvendelse. Likemennene skal jobbe aktivt for at medlemmene skal føle seg velkommen, inkludert og ivaretatt.

– Telefonkontakt

Likemennene foretar en ringerunde før hver årlige samling. For å:

  • opprettholde medlemskontakten
  • tilby en samtale
  • klargjøre hvilke ønsker og behov medlemmet har
  • evt. motivere til deltagelse på foreningens aktiviteter
  • klargjøre hva medlemmet ønsker av videre kontakt

– Hjemmebesøk

Likemennene foretar hjemmebesøk der det er mulig, behov eller medlemmet har stort ønske om det. Diagnosen er svært sjelden og medlemmene er spredt rundt i hele landet. Det vil derfor kunne være vanskelig å foreta enkelte hjemmebesøk som krever ekstremt lange og kostbare reiser.

– Samlinger

Likemannen har ett særskilt ansvar for at medlemmene blir sett og inkludert. Skal ha spesielt fokus på nye medlemmer slik at de føler seg velkommen. Likemennene skal ha spesielt fokus på å skape gode relasjoner.

Kvalitetssikring av likemannsarbeidet

Opplæring: Foreningen samarbeider med andre organisasjoner om opplæring av sine likemenn. På alle våre samlinger har likemennene ett eget møte med erfaringsutveksling.

Rapportering

Likemennene registrerer antall telefonsamtaler og antall besøk og rapporterer dette inn til styret.

Taushetserklæring

Likemennene skal underskrive taushetserklæring før de går i gang med arbeidet. Denne arkiveres hos styrets leder. Taushetserklæringen gjelder også etter at likemannen har avsluttet sitt arbeid som likemann for Aniridi Norge.

2. Hjemmesiden:

Foreningen har egen hjemmeside med informasjon om diagnosen og foreningen.

3. Medlemsblad:

Utkommer med 2-3 nummer pr. år. Formålet er å formidle viktig og nyttig informasjon om diagnosen Aniridi / syndromal Aniridi og ulike sider ved det å leve med en slik diagnose. Her kan medlemmer formidle sine erfaringer på ulike områder og i ulike faser av livet. Her kan man ha eller ta opp ulike temaer / problemstillinger eller lage en reportasje om noen av medlemmene. Medlemsbladet vil også kunne gi informasjon om vårt likemannsarbeid, samlinger, seminarer osv.

En person er hovedansvarlig (redaktør) mens styremedlemmer, likemenn og andre medlemmer kan komme med innspill / innlegg til medlemsbladet.

4. Samlinger:

Vår viktigste arena for erfaringsutveksling. Tilstanden er så sjelden at de færreste har mulighet til å treffe andre med tilsvarende diagnose i sitt nærmiljø. Derfor er det svært viktig å møtes å styrke nettverket aniridikerne i mellom, og er det eneste fysiske møtestedet der familier og nære pårørende kan treffe andre i samme situasjon for å drive erfaringsutveksling.

Det er stengt for kommentarer.