Anbefalinger fra Europarådets Ministerkomite

Europarådets Ministerkomite vedtok 29. september rekommandasjonen CM/Rec(2010)11 vedrørende organisering av genetisk rådgivning i helsetjenesten og opplæring av helsepersonell. Dette bør få følger for hvordan denne virksomheten skal kvalitetssikres og organiseres i Norge. Norge må lage forskrifter og handlingsplaner for hvordan blant annet sjeldne diagnoser skal behandles i Norge. Spesielt vekt legger de på informasjon og organisering av det å kunne få et funksjonshemmet barn. Helsepersonell skal kvalifiseres til å hjelpe pasienter og pårørende.