Årsmøteprotokoll 2020

Aniridi Norge på Teams (digitalt)
18. juni 2020, kl. 18:00

 1. Åpning v/ leder Elin Tjomsland.
 2. Navneopprop og godkjenning av antall stemmer.
  Det ble talt opp 13 stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  Begge enstemmig godkjent av årsmøtet.
 4. Konstituering, med valg av møtefunksjonærer.
  Møteleder: Styret foreslår Asbjørn Akerlie, årsmøtet godkjenner.
  Protokollfører: Styret foreslår Silje Vangsnes, årsmøtet godkjenner
  Tellekorps Asbjørn Akerlie og Hilde Hansen melder seg.
  Protokoll-underskrivere: Sølvi J. Ørstenvik og Tove Hauge melder seg
 5. Årsmelding 2019
  Styret gikk igjennom deler av årsmelding. Det ble blant annet fortalt litt om et prosjekt Sølvi Ørstenvik og Tove Hauge holdt på med. Det ble foreslått at dette skulle skrives noe om i årsmeldingen:

  «2 representanter fra Aniridi Norge har deltatt i et Erasmus+-prosjekt – Looking out for a school for all.
  Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Spania, Italia og Norge, og ledes av Redtree i Spania. Målet med prosjektet er å utarbeide et virtuelt stimuleringsprogram for svaksynte barn mellom 0 og 6 år, og å lage et virtuelt opplæringsprogram for pedagogisk personell som jobber med svaksynte barn i barnehage eller skole.
  Prosjektet skal avsluttes i 2020 med flernasjonale arrangement.»

  Årsmelding godkjent
 6. Regnskap 2019.
  Regnskap gjennomgås grovt og årsmøtet godkjenner.
 7. Innkomne forslag.
  Ingen innkomne forslag.
 8. Fastsetting av medlemskontingent for 2021.
  Styret foreslår at gjeldende medlemskontingent opprettholdes også i 2021:
  Hovedmedlem kr. 200,-
  Familiemedlem voksne kr. 100,-
  Barn kr. 50,-

  Styrets forslag godkjent og vedtatt.
 9. Budsjett 2020.
  Det blir lest opp og styreleder forteller om enkelte poster.
  Det kommer inn et forslag fra Espen Vangsnes om å legge inn en egen post som er tiltenkt tilskudd til det europeiske samarbeidet og Aniridi Europa.

  Forslaget til Espen Vangsnes blir vedtatt og budsjettet godkjent.
 10. Valg av styret.
  Valgkomiteens innstilling til nytt styre
  Leder: Elin Tjomsland (velges for 1 år)
  Styremedlemmer: Sølvi J Ørstenvik (velges for 2 år)
  Tove Hauge (ikke på valg)
  Tord J. Håkonsen (ikke på valg)
  Heidi Haug (velges for 2 år)
  Varamedlemmer: Merete Aspenes (velges for 1 år)
  Espen Vangsnes (velges for 1 år)

  Samtlige akklameres inn og det nye styret er godkjent og vedtatt.
 11. Valg av valgkomité
  Asbjørn Akerlie velges som leder.
  Hilde Hansen og Lucius Bader som komitémedlemmer
  Anita Kolltveit Larsen velges som vara.
 12. Valg av arrangementskomité til aniridisamling 2021
  Tove Hauge ønsker å fortsette, Merete likeså. Heidi Haug og Lucius Bader ønsker også å bidra. Ingen innvendinger, vedtatt
 13. Avslutning ved ny leder Elin Tjomsland.
  Hun takker for tilliten til å fortsette som leder enda et år. Hun gleder seg og ønsker nye medlemmer i styret velkommen. Første styremøte er planlagt ca. en uke etter årsmøtet 2020.

Referent Silje Vangsnes, juli 2020

Protokollunderskrivere:

Tove Hauge

Sølvi J. Ørstenvik