Vedtekter

Vedtatt  8.mai 2004
Vedtatt endret  1. juni 2008
Vedtatt endret 29. mai 2015 (PDF)
Vedtatt endret 3. juni 2016 (PDF)

Innholdsfortegnelse

 1. § 1 – Foreningen
 2. § 2 – Formål
 3. § 3 – Medlemskap
 4. § 4 – Organisasjonsform
 5. § 5 – Årsmøtet
 6. § 6 – Økonomi
 7. § 7 – Oppløsning

 1. § 1 – Foreningen ^

  1. § 1.1 – Foreningens navn er Aniridi Norge
  2. § 1.2 – Foreningen er en livssynsnøytral, upolitisk, ideell og landsdekkende organisasjon for alle med diagnosen medfødt aniridi (heretter kalt «diagnosen» og «aniridi»), deres pårørende, venner og andre med interesse for diagnosen.

 2. § 2 – Formål ^

  Foreningens praktiske og interessepolitiske formål er:

  1. § 2.1 – å bidra til økt kompetanse og kunnskap om diagnosen i Norge, gjennom påvirkning av relevante beslutningstakere, organisasjoner og fagpersoner – og ved samarbeid med andre nasjonale og internasjonale aniridi-organisasjoner.
  2. § 2.2 – å stimulere til mer forskning og faglig fokus på diagnosen aniridi gjennom god kontakt med relevante fag- og forskningsmiljøer.
  3. § 2.3 – å drive likepersonarbeid og arrangere fellessamlinger for personer med aniridi og deres pårørende, slik at de kan utveksle erfaringer og kunnskap.

 3. § 3 – Medlemskap ^

  1. § 3.1 – Alle med diagnosen aniridi, deres pårørende og andre med interesse for aniridi kan bli medlemmer.
  2. § 3.2 – Personer under 15 år har ikke stemmerett ved årsmøtet, og er ikke valgbare til tillitsverv.
  3. § 3.3 – Medlemskap er gyldig når forfalt årskontingent er betalt.

 4. § 4 – Organisasjonsform ^

  1. § 4.1 – Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. I tiden mellom årsmøtene utfører styret den daglige drift innenfor de rammer som er gitt av årsmøtet.
  2. § 4.2 – Foreningens styre skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
  3. § 4.3 – Styrets leder velges ved særskilt valg på årsmøtet. Styret velger nestleder på første styremøte.
  4. § 4.4 – Styrets leder velges for ett år, mens styrets øvrige medlemmer velges for to år, og alltid slik at minst 2 styremedlemmer blir sittende mens de andre er til valg. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.
  5. § 4.5 – Varamedlemmer som inntrer i styret istedenfor uttrådd styremedlem, sitter dennes periode ut.
  6. § 4.6 – Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem.
  7. § 4.7 – Styret skal etablere et fagråd på minimum 3 personer, med relevant kompetanse innen medisin og/eller forskning. Minst én fra styret skal være med i fagrådet. Rådets oppgave er å holde seg oppdatert på faglig utvikling og kompetanse, som kan være av interesse for foreningen. Fagrådet nedsettes for ett år av gangen. Fagrådet rapporterer til styret etter nærmere regler
  8. § 4.8 – Foreningen kan også etablere andre utvalg etter behov. Styret kan knytte til seg personer med spesiell kompetanse for ønskede oppgaver.
   § 4.9 – Pasientmedlemmer og deres pårørende skal ha flertall i alle styrende organer.
  9. § 4.10 – Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene og enten leder eller nestleder er til stede. Varamedlemmer har møte- og talerett på styremøter. Varamedlem har stemmerett når han eller hun møter på vegne av et styremedlem. Ved stemmelikhet har leder, eventuelt nestleder, dobbeltstemme.

 5. § 5 – Årsmøtet ^

  1. § 5.1 – Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni hvert år. Innkalling til årsmøtet kunngjøres for alle medlemmene senest 8 uker i forveien. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Styret kunngjør endelig saksliste til medlemmene senest 4 uker før møtet finner sted.
  2. § 5.2 – Årsmøtet skal behandle styrets årsmelding, revidert regnskap og årets budsjett, samt innkomne saker fra foreningens medlemmer. Videre skal det gjennomføres valg til styret og neste års valgkomité. Årsmøtet skal også fastsette foreningens årlige medlemskontingent.
  3. § 5.3 – Dersom minst to av styrets medlemmer eller minst 40% av foreningens medlemmer skriftlig krever det, skal det avholde ekstraordinært årsmøte. Slikt møte kan holdes med minst 14 dagers varsel. Kun varslede saker kan diskuteres på ekstraordinært årsmøte. Protokoll fra dette møtet skal godkjennes før møtet heves.
  4. § 5.4 – Avstemninger og vedtak, bortsett fra vedtektsendringer, avgjøres ved ordinært flertall.
  5. § 5.5 – Endring av foreningens vedtekter kan kun foregå på ordinært årsmøte. Kun forslag oppført på kunngjort saksliste senest 4 uker før årsmøtet kan behandles. Slik endring krever 2/3 flertall.

 6. § 6 – Økonomi ^

  1. § 6.1 – Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.
  2. § 6.2 – Foreningens inntekter er basert på medlemskontingenten, og støtte fra det offentlige. I tillegg kan foreningen søke legatmidler, prosjektmidler, og motta gaver.
  3. § 6.3 – Eventuelt honorar til styrets medlemmer fastsettes av årsmøtet.
  4. § 6.4 – Foreningen oppnevner en statsautorisert eller registrert revisor for revisjon av foreningens regnskap.
  5. § 6.5 – Foreningen dekker dokumenterte utgifter til daglig drift ved styret. Bilag skal være godkjent av leder.

 7. § 7 – Oppløsning ^

  1. § 7.1 – Oppløsning av foreningen kan kun foretas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, hvorav det ene er ordinært årsmøte.
  2. § 7.2 – Ved oppløsning gis eventuelle eiendeler til forskning i forhold til aniridi.