WHOs definisjon av synshemming

Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver nedsatt syn på grunnlag av redusert visus og redusert synsfelt. Tabell 1 viser inndelingen i de ulike kategorier av synshemmede. Termen svaksynthet i forrige versjon av definisjonene er erstattet med moderat og alvorlig synssvekkelse, kategori 1 og 2. Se KITH medisinske kodeverk.

Hvis synsfeltet i den sentrale sonen av synsfeltet er redusert til 10 grader (radius) eller mindre blir en person ansett som synshemmet, uavhengig av visusmål.

Tabell som viser WHOs definisjoner av synshemmede.

Gruppe Visus (X) Synsfelt (Y)
Moderat synssvekkelse,
kategori 1
0.1 ≤ X < 0.33
Alvorlig synssvekkelse,
kategori 2
0.05 ≤ X < 0.1
Blindhet,
kategori 3
0.02 ≤ X < 0.05 eller Y ≤ 10° (radius),
uavhengig av
visusmål
Blindhet,
kategori 4
Lyspersepsjon
≤ X < 0.02
Blindhet,
kategori 5
Ingen
lyspersepsjon
Kategori 9 Ubestemt,
uspesifisert

Definisjonen ovenfor sier ingenting om funksjon, og det er i dag vanlig å knytte de objektive mål på synsstaus opp mot funksjonell status, slik dette gjøres gjennom WHOs ICF (2001), se mer informasjon om ICF i kapitlet ”Hjelp fra det offentlige”. Dette innebærer eksempelvis at to personer med samme diagnose og visusmål kan oppleve synshemmingen vidt forskjellig, avhengig av individfaktorer(eksempelvis kognitive funksjoner) og miljøfaktorer eller interaksjoner mellom disse.